Bestelling
0 producten
0,00 euro
Mijn bestelling

Voorwaarden Social Media Points programma

Versie: 1 januari 2012

Gebied van toepassing

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Social Media Points programma van GrowMagic en gelden zodra de deelnemer zich aanmeldt voor/gebruik maakt van het Social Media Points programma.

1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op deze voorwaarden waarbij GrowMagic verplichtingen aangaat, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door GrowMagic schriftelijk zijn bevestigd. GrowMagic behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de deelnemer verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van voorwaarden of de bedingen van de deelnemer uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in een overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Vergoedingen

2.1.
De deelnemer ontvangt Social Media Points voor de bestellingen die via zijn/haar aanbeveling(en) worden gerealiseerd. Zodra een potentiële klant op de link in de aanbeveling klikt, wordt er een cookie op zijn/haar computer opgeslagen waarmee GrowMagic bij het plaatsen van een bestelling de herkomst van de klant kan herleiden. De cookie blijft 14 dagen in de browser van de potentiële klant actief. Indien de potentiële klant via een andere aanbeveling c.q. advertentie op de website van GrowMagic terecht komt, dan wordt de cookie door de laatste aanbeveling c.q. advertentie overschreven.

2.2.
Per besteedde euro ontvangt de deelnemer 20 Social Media Points. De berekening van het aantal Social Media Points vindt plaats over het onafgeronde bruto totaalbedrag, inclusief verzendkosten en andere kosten, verminderd met eventuele kortingen. Het aantal Social Media Points wordt afgerond op hele punten. De deelnemer ontvangt uitsluitend Social Media Points wanneer via de website van GrowMagic een bestelling is geplaatst en de klant de bestelling binnen 14 dagen betaalt of voor betaling met een cadeaubon, op rekening of op krediet kiest. Over bestellingen van wederverkopers, waardebonnen (waaronder cadeaubonnen) en geannuleerde bestellingen ontvangt de deelnemer geen Social Media Points. Bij gedeeltelijke retournering binnen 31 dagen na betaling van de bestelling (bij betaling met een cadeaubon, op rekening of op krediet: na plaatsing van de bestelling) wordt het aantal Social Media Points over het bruto totaalbedrag van de bestelling minus het bruto totaalbedrag van de creditfactuur berekend.

De deelnemer heeft online inzicht in de bestellingen die via zijn/haar aanbeveling(en) zijn gerealiseerd. Nadat GrowMagic de betaling van de klant heeft ontvangen (bij betaling met een cadeaubon, op rekening of op krediet: na plaatsing van de bestelling), worden de Social Media Points direct bij het saldo van de deelnemer opgeteld. Zodra 31 dagen na betaling van de bestelling (bij betaling met een cadeaubon, op rekening of op krediet: na plaatsing van de bestelling) zijn verstreken, wordt het definitieve aantal Social Media Points berekend en in de account van de deelnemer weergegeven als 'beschikbaar saldo'.

2.3.
Er worden alleen Social Media Points uitgekeerd over bestellingen die voor GrowMagic door middel van een cookie traceerbaar zijn. Bij bestellingen waarbij de herkomst van de klant niet te herleiden is (bijvoorbeeld bij telefonische bestellingen) ontvangt de deelnemer geen Social Media Points.

2.4.
Social Media Points hebben een geldigheidsduur van drie maanden. Door binnen deze drie maanden nieuwe Social Media Points te verdienen is het gehele saldo opnieuw drie maanden geldig. GrowMagic zal de deelnemer 14 en 7 dagen voor het verlopen van de Social Media Points via e-mail een waarschuwing sturen zodat deze de Social Media Points tijdig kan inwisselen. Bij het niet tijdig inwisselen komen de Social Media Points te vervallen.

Inwisselen Social Media Points

3.1.
De deelnemer kan zijn beschikbare saldo inwisselen tegen contanten of een waardebon. Voor het inwisselen van Social Media Points tegen contanten geldt een minimum bedrag van 10,- euro. Op de website van GrowMagic staat een actuele tabel met de waarde van de Social Media Points bij inwisseling tegen contanten of een waardebon.

3.2.
Bij inwisseling van Social Media Points tegen contanten zal GrowMagic het verschuldigde bedrag binnen 31 dagen op de door de deelnemer opgegeven bankrekening bijschrijven.

3.3.
Waardebonnen die de deelnemer na inwisseling van zijn/haar Social Media Points ontvangt zijn twee maanden geldig.

3.4.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele belastingen over zijn/haar verworven inkomsten. Er is nimmer sprake van een arbeidsrelatie tussen GrowMagic en de deelnemer.

3.5.
GrowMagic is gerechtigd de vergoedingen die zij aan de deelnemer verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat de deelnemer nog aan GrowMagic verschuldigd is.

Fraude en misbruik

4.1.
Het is de deelnemer niet toegestaan om kunstmatig verkeer te genereren door bijvoorbeeld geautomatiseerd potentiële klanten (bijvoorbeeld door het openen van een pop-up) naar de website van GrowMagic door te sturen. Het plaatsen van bestellingen door de deelnemer zelf via zijn/haar eigen aanbeveling(en) is niet toegestaan.

4.2.
De deelnemer mag zijn/haar aanbeveling(en) en de bijbehorende link uitsluitend op Twitter en/of Facebook plaatsen, tenzij de deelnemer schriftelijke toestemming van GrowMagic heeft verkregen om zijn/haar aanbeveling(en) ook op andere websites te publiceren.

4.3.
Het plaatsen van de aanbeveling(en) op Twitter of Facebook accounts die illegale activiteiten ontplooien, auteurs-, merk- of andere rechten van GrowMagic of derden schenden, erotische, gewelddadige of andere content vertonen die de goede naam en reputatie van GrowMagic (kunnen) schaden is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan aanbevelingen met een misleidende inhoud te publiceren.

4.4.
Het is niet toegestaan om potentiële klanten een vergoeding aan te bieden voor het klikken op de link in de aanbeveling(en), tenzij de deelnemer hiervoor schriftelijke toestemming van GrowMagic heeft verkregen.

4.5.
De deelnemer zal op verzoek van GrowMagic een aanbeveling die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet binnen 48 uur verwijderen.

Wijzigingen

5.1.
GrowMagic is gerechtigd op elk moment de vergoedingen en voorwaarden van haar Social Media Points programma te wijzigen. De deelnemer zal hierover via e-mail op de hoogte worden gebracht. Daarnaast worden de actuele voorwaarden en vergoedingen op de website van GrowMagic gepubliceerd.

5.2.
De deelnemer dient zijn/haar aanbeveling(en) te verwijderen indien hij/zij niet akkoord gaat met een wijziging in de vergoedingen en/of voorwaarden.

Aansprakelijkheid

6.1.
GrowMagic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen die tot gevolg hebben dat door de deelnemer gerealiseerde bestellingen niet juist worden geregistreerd. Tevens kan GrowMagic niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door overmacht of gebreken in haar beveiligingssysteem.

Wanprestatie

7.1.
In het geval dat de deelnemer zijn/haar verplichtingen niet nakomt, is GrowMagic gerechtigd zonder tussenkomst van derden de aanbeveling(en) van de deelnemer te deactiveren en de account van de deelnemer af te sluiten. Daarnaast zullen de verworven vergoedingen komen te vervallen en is GrowMagic gerechtigd eerder verworven vergoedingen terug te vorderen. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij het niet nakomen van zijn/haar verplichtingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement 's-Gravenhage. GrowMagic is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

8.2.
Op overeenkomsten, voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.
Vragen?
Neem contact met
ons op via e-mail!

Uitgelicht

Artikel op voorraad
PRIJS: € 5,00
Home  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy  |  Linkpartners  |  Pers  |  Contact
Copyright © 2021 Carls Group. Alle rechten voorbehouden. GrowMagic™ is onderdeel van de Carls Group.
Nederland  België  Europa             Omhoog ^